studio
zdravého pohybu

taneční a pohybové aktivity
pro všechny, kdo milují pohyb

taneční kurzy pro dospělé FB

Obchodní podmínky tanečního a pohybového studia STABIL STUDIO, s.r.o.

Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění smluvní vztahy vznikající mezi společností STABIL STUDIO, s.r.o., IČ: 277 27 068, se sídlem Chládkova 2013/22c, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 54977, jako pořadatelem kurzů, a třetími osobami, jako účastníky kurzů pořádaných tanečním studiem. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi tanečním studiem a účastníkem a uzavřením smluvního vztahu potvrzuje účastník bez výhrad svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je respektovat.

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na tyto služby poskytované tanečním a pohybovým studiem:

 • taneční kurzy pro páry
 • taneční kurzy pro ženy
 • kurzy cvičení pro jednotlivce
 • jednotlivé lekce cvičení pro jednotlivce
 • individuální taneční lekce pro páry a jednotlivce

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

 • a. tanečním studiem STABIL STUDIO, s.r.o., IČ: 277 27 068, se sídlem Chládkova 2013/22c, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 54977
 • b. účastníkem účastník kurzu nebo jednotlivé lekce, tedy klient tanečního studia, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1. těchto obchodních podmínek
 • c. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný tanečním studiem v předem stanovených termínech a prostorech,
 • d. lekcí výuková jednotka v rámci konkrétního kurzu,
 • e. zahájením kurzu datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v závazné přihlášce. Pokud není poskytován přesný rozpis lekcí, pak se tímto rozumí počátek první hodiny daného kurzu zaplacené v rámci kurzovného,
 • f. jednotlivou lekcí výukovou hodinu cvičení nebo tance s volným přístupem veřejnosti,
 • g. internetovými stránkami tanečního studia www.stabilstudio.cz., www.tanecniskolabrno.cz
 • h. e-mail tanečního studia e-mail: info@stabilstudio.cz


3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti tanečního studia a účastníka související s poskytnutím služeb vyjmenovaných v odst. 1.

4. Taneční a pohybové studio se zavazuje účastníkovi poskytnout možnost čerpání služby na základě uzavření smluvního vztahu a zaplacení ceny služby. 

II. Uzavření smlouvy

A. Kurzy
1. K uzavření smlouvy dochází tímto způsobem:

 • a. Na základě poptávky účastníka poskytne taneční studio účastníkovi formulář závazné přihlášky pro konkrétní kurz obsahující alespoň název kurzu, místo konání kurzu, termín konání kurzu, výši a splatnost kurzovného.
 • b. Taneční studio rezervuje účastníkovi místo v kurzu po dobu tří dnů ode dne poskytnutí formuláře závazné přihlášky. Pokud v této lhůtě nebude tanečnímu studiu doručena vyplněná a podepsaná závazná přihláška dle následujícího odstavce, pak se rezervace místa ruší a taneční studio není povinno s účastníkem smlouvu uzavřít.
 • c. K uzavření smlouvy dochází doručením vyplněné a podepsané závazné přihlášky ze strany účastníka tanečnímu studiu, a to osobně nebo na e-mail tanečního studia.


2. Smlouva je mezi tanečním studiem a účastníkem uzavírána na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto obchodních podmínkách nebo vyplývajícími z platných právních předpisů.

3. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi tanečním studiem a účastníkem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

4. Pro účely uzavření smlouvy se jednotlivcem rozumí muž nebo žena, párem se rozumí dvojice osob tvořená mužem a ženou.

B. Jednotlivé lekce cvičení, tance
1. K uzavření smlouvy dochází tímto způsobem:

 • a. zaplacením ceny výukové hodiny dle ceníku uveřejněného na internetových stránkám tanečního studia a to v hotovosti určené osobě.
 • b. odečtením kreditu z platné permanentky předložené účastníkem před vstupem na lekci (datum platnostnosti permanentky je uvedeno na přední straně permanentky).

III. Termíny a místo konání kurzů, docházka a nahrazování lekcí

1. Termíny kurzů a rozpis jednotlivých lekcí pořádaných tanečním studiem jsou zveřejněny na internetových stránkách www.stabilstudio.cz a na www.tanecniskolabrno.cz.

2. Rozpis lekcí konkrétního kurzu stanovující datum, čas a místo konání je uvedený na závazné přihlášce, kterou klient obdrží v elektronické podobě na základě poptávky na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3. Taneční studio je ve výjimečných případech oprávněno změnit čas a místo konání lekce či lekcí. Tuto změnu je taneční studio povinno oznámit účastníkovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce není důvodem pro finanční či jinou kompenzaci ze strany tanečního studia.

4. Neúčast účastníka na lekcích nezakládá nárok účastníka na jakoukoli kompenzaci nebo náhradu ze strany tanečního studia.

5. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může taneční studio nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na náhradní lekci nevzniká přihlášením do kurzu účastníkovi nárok. Taneční studio může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů. Stejně tak je limitován vstup na jednotlivé lekce kapacitou cvičebních prostor.

6. Na základě uzavřeného smluvního vztahu je účastníkovi vystavena průkazka, kterou se prokazuje při vstupu na lekci. Bez průkazky je možné vstup na lekci účastníkovi nepovolit.

7. Pokud bude vlivem tzv. vyšší moci nebo na základě rozhodnutí vlády ČR, rozhodnutím ministerstva ČR, nebo nařízením hygienické stanice či na základě jiných obecně závazných právních předpisů zakázána  nebo omezena tanečnímu studiu realizace tanečních kurzů, je taneční studio oprávněno změnit čas a místo konání kurzů na dobu po odpadnutí důvodu zákazu nebo omezení činnosti. Z důvodu této změny nemá účastník nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany tanečního studia.

IV. Platební podmínky

1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů jsou uvedeny na internetových stránkách tanečního studia www.stabilstudio.cz, www.tanecniskolabrno.cz. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků.

2. Platbu kurzovného je možné provést v hotovosti nebo převodem na účet, který je uveden na závazné přihlášce.

3. Splatnost kurzovného je:

 • v případě hotovostní platby - před zahájením první lekce,
 • v případě úhrady bezhotovostním převodem – 3 dny před zahájením kurzu. Za datum úhrady kurzovného je považováno datum, kdy byla platba připsaná na účet tanečního studia.

4. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti se uzavřená smlouva s účastníkem na daný kurz automaticky ruší a taneční studio je oprávněno místo v kurzu nabídnout jinému zájemci.

5. Účastník může při elektronickém zaslání vyplněné a podepsané závazné přihlášky požadovat zkušební první lekci. Pokud bude umožněna účastníkovi zkušební lekce, pak se splatnost kurzovného posouvá do dne konání následující lekce daného kurzu. Je na rozhodnutí tanečního studia, zda účastníkovi umožní realizaci zkušební lekce, a to zejména s ohledem na kapacitu daného kurzu. Za účast na zkušební lekci je účastník povinen uhradit tanečnímu studiu cenu, která je uvedena na internetových stránkách tanečního studia u konkrétního kurzu. Cena za zkušební lekci se hradí v hotovosti lektorovi kurzu před zahájením zkušební lekce. Podle rozhodnutí účastníka bude smluvní vztah po zkušební lekci pokračovat takto:

 • Účastník se rozhodne v kurzu nepokračovat – o této skutečnosti bude elektronicky v nejkratším možném termínu informovat taneční studio, na základě této informace se smluvní vztah účastníků automaticky ruší.
 • Účastník se rozhodne v kurzu dále pokračovat – o této skutečnosti bude elektronicky v nejkratším možném termínu informovat taneční studio, které mu možnost pokračování v kurzu potvrdí a zároveň zašle informaci o výši a splatnosti kurzovného. Kurzovné bude v tomto případně vypočteno jako rozdíl mezi cenou vybraného kurzu a cenou zkušební lekce. Tento doplatek kurzovného je třeba uhradit na účet nejpozději do konání další taneční lekce daného kurzu.
 • Pokud účastník nesdělí do 1 týdne od absolvování první zkušební lekce, zda chce nebo nechce v kurzu dále pokračovat, platí, že účastník se rozhodl v kurzu nepokračovat a smluvní vztah účastníků se automaticky uplynutím této lhůty ruší.

6. Platba ceny jednotlivé lekce cvičení, tance se provádí přímo na místě konání před vstupem do prostoru cvičení a to pověřené osobě. Je možné zakoupit předplatné na více lekcí cvičení (5 nebo 10) obvykle za zvýhodněných podmínek a to formou permanentky. Permanentka má vyznačenou platnost, obvykle do konce cvičební sezóny podzim – jaro. Permanentka je přenosná s možností využití max. 2 vstupů na jednu lekci. Nevybrané předplacené lekce po skončení platnosti permanentky není možné kompenzovat.

V. Stornovací podmínky

1. Závaznou přihlášku do tanečního kurzu může účastník zrušit pouze písemně vyplněním stornoformuláře, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách tanečního studia, a jeho zasláním na e-mailovou adresu tanečního studia info@stabilstudio.cz.


2. Při stornování / zrušení závazné přihlášky se účastník zavazuje uhradit tanečnímu studiu tyto stornopoplatky:

 • Zrušení tři dny před zahájením kurzu činí stornopoplatek 10 % z ceny kurzu
 • Zrušení méně než tři dny před zahájením kurzu činí stornopoplatek 20 % z ceny kurzu.
 • Zrušení po zahájení kurzu činí stornopoplatek 30 % ceny kurzu

Datem stornování se rozumí datum doručení vyplněného a podepsaného stornoformuláře na e-mailovou adresu tanečního studia.

3. Stornopoplatky je taneční studio oprávněno započíst jednostranně oproti uhrazenému kurzovnému.

4. Výjimku z povinnosti hradit stornopoplatky dle odst. 2 tohoto článku je potřeba uplatnit v rámci stornoformuláře a lze ji přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů účastníka (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část). Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení tanečního studia a účastník na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení a udělení výjimky převede taneční studio účastníkovi bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem ve stornoformuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 10 % celkového kurzovného představující administrativní náklady, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení vyplněného a podepsaného stornoformuláře. Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení stornoformuláře na e-mail tanečního studia.

5. Účastník může dále taneční studio požádat prostřednictvím stornoformuláře o převod uhrazeného nevyčerpaného kurzovného do dalšího turnusu stejného typu a úrovně kurzu. Lhůta pro vyčerpání převedeného kurzovného je 1 rok od doručení stornoformuláře na e-mail tanečního studia. Jednou převedené kurzovné již nelze znovu převádět ani vrátit. V případě nevyčerpání kurzovného v dané lhůtě propadá zaplacené kurzovné tanečnímu studiu bez nároku účastníka na náhradu. Při převodu kurzovného se neodečítají žádné stornopoplatky. Účastník se také v tomto případě zavazuje akceptovat v plném rozsahu budoucí podmínky daného kurzu – cenu, den a čas konání, příp. změnu sálu, lektora apod. Pokud nebude alespoň jeden kurz stejného typu a úrovně ve lhůtě 1 roku od okamžiku, kdy k převedení kurzovného za lekce došlo, ze strany tanečního studia uspořádán, vrátí taneční studio účastníkovi kurzu bankovním převodem na účet uvedený účastníkem kurzu ve stornoformuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu bez dalších srážek a stornopoplatků. Rozhodnutí o žádosti dle tohoto odstavce závisí na posouzení tanečního studia a účastník na převod bez kladného posouzení tanečního studia nemá nárok.

6. V případě, že účastník z jakéhokoliv důvodu není schopen absolvovat či dokončit kurz, je oprávněný najít za sebe náhradníka, který může kurz navštěvovat místo něj. Účastník je povinen sdělit tanečnímu studiu jméno a kontaktní (přihlašovací) údaje náhradníka. Není nutno vyplňovat stornoformulář. Náhradník je povinen vyplnit, podepsat a doručit tanečnímu studiu závaznou přihlášku do daného kurzu. Náhradník se v okamžiku převzetí účasti v kurzu za účastníka kurzu stává řádným účastníkem kurzu se všemi právy a povinnostmi, přičemž převzetím účasti náhradník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

VI. Zrušení smlouvy

1. Taneční studio má právo smlouvu zrušit

 • a. Do 1 týdne od obdržení závazné přihlášky, pokud před doručením přihlášky došlo k naplnění maximální kapacity kurzu. Maximální počet účastníků kurzu je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly tanečního studia.
 • b. Do 1 týdne po zahájení kurzu, pokud nedojde k naplnění minimální kapacity kurzu. Minimální počet účastníků kurzu je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly tanečního studia.

2. V případě zrušení kurzu dle tohoto článku bude účastníkovi vráceno zaplacené kurzovné nebo jeho poměrná část (pokud dojde k realizaci lekce) do 1 týdne ode dne oznámení o zrušení smlouvy. Účastník je v takovém případě povinen poskytnou veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit tanečnímu studiu číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením bankovního účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

3. V případě zrušení kurzu může taneční studii nabídnout účastníkovi jiný adekvátní kurz. Pokud účastníkovi náhradní kurz bude vyhovovat, zašle taneční studio účastníkovi novou závaznou přihlášku. Po vyplnění, podepsání a doručení nové závazné přihlášky převede taneční studio zaplacené kurzovné ze zrušeného kurzu na tento jiný kurz. V případě, že nový kurz bude dražší je účastník povinen do 3 dnů od doručení závazné přihlášky doplatit rozdíl na účet tanečního studia. Pokud náhradní kurz bude levnější, bude účastníkovi rozdíl kurzovného vrácen v plné výši bankovním převodem do 1 týdne ode dne doručení závazné přihlášky do náhradního kurzu. Účastník je v takovém případě povinen poskytnou veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit tanečnímu studiu číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením bankovního účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.

VII. Přístup na lekce a akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

1. Do všech tanečních a cvičebních prostor, ve kterých pořádá taneční studio své kurzy a lekce cvičení, je vstup možný pouze ve cvičební nebo taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci. 

2. Svršky a zavazadla (s výjimkou cenných věcí) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů možné. Za škody způsobené odcizením cenných věcí taneční studio neodpovídá. Cenné věci je nutné nosit s sebou do sálu.

3. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž taneční studio pořádá své kurzy, a která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto kurzy a akce konají. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny tanečního studia a jí pověřených osob.

4. Účastníci jsou povinni dodržovat nařízení a opatření státních orgánů, která je platná v době realizace kurzů, lekcí či akcí. V případě, že účastník nařízení opatření nedodrží nebo odmítne dodržet nebude mu umožněna účast na lekci a účastník nemá nárok na jakoukoli náhradu nebo kompenzaci za takovou lekci.

VIII. Pořizování audiovizuálních záznamů

1. Na lekcích tanečního studia mohou být pořizovány ze strany tanečního studia audiovizuální záznamy – především fotografie a video. Účastníci budou o této skutečnosti na místě vždy informováni. 2. Účastník uzavřením smlouvy – podpisem závazné přihlášky uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující účastníka při lekcích mohou být pořízeny a následně užívány tanečním studiem bez omezení (zejména vystaveny na internetových stránkách tanečního studia, na sociálních sítích nebo na jiných propagačních materiálech tanečního studia).3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkovi odměna ani jiná náhrada.

4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem tanečního studia je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy účastníků a třetích osob bez jejich svolení a narušovat při pořizování záznamů průběh lekce. Za narušování průběhu lekce nebo akce tanečního studia je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu, na pódium apod.5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. 6. Pokud taneční studio zpřístupní účastníkovi výukové materiály (například popisy probíraných tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se účastník, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám. Právo tanečního studia na náhradu škody, která by jí takovým jednáním účastníka byla způsobena, tím není dotčeno.

IX. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

1. Účastník je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním tanečnímu studiu, ostatním klientům tanečního studia a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Účastník je povinen způsobenou škodu bezodkladně po jejím vzniku uhradit v plné výši.

2. Taneční studio neodpovídá za případná zranění účastníka (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu.

3. Taneční studio je povinno plnit službu účastníkovi bez vad. Případnou vadu plnění je účastník povinen vytknout tanečnímu studiu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil nebo měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do týdne od konání lekce, při které měla být vadná služba poskytnuta, zejména e-mailem info@stabilstudio.cz. Případné reklamace budou řešeny tanečním studiem ve lhůtách a způsobem dle platných právních předpisů.

X. Zpracování osobních údajů

1. Za účelem řádného plnění smluvních vztahů mezi tanečním studiem a účastníky zpracovává taneční studio osobní údaje účastníků v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci účastníků.

2. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách tanečního studia.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů je předáván účastníkům spolu s textem závazné přihlášky. Podepsání tohoto souhlasu účastníkem je nutnou podmínkou pro uzavření smluvního vztahu mezi účastníkem a tanečním studiem.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud některé z ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto obchodních podmínek jako celku.

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního vztahu mezi účastníkem a tanečním studiem, proto jsou těmito obchodními podmínkami vázáni i případní právní nástupci tanečního studia nebo účastníků.

3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi tanečním studiem a účastníkem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi tanečním studiem a účastníkem tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Pokud mezi tanečním studiem a účastníkem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se účastník obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

5. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce tanečního studia a potenciální účastník má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.

6. Tyto obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.

7. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 31. 7. 2021 a v plném rozsahu nahrazují předcházející obchodní podmínky.

 

V Brně, dne 31. 7. 2021

Ing. Jiří Čech v.r.
jednatel společnosti

 

Co je nového

 • DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  prosinec 2023

  Číst dál

 • AKTUALITY na Facebookové stránce

  říjen 2023

  Číst dál

 • Taneční kurzy pro ženy

  Taneční kurzy pro ženy

  říjen - prosinec 2023

  Číst dál

Všechny aktuality
Statika.stabilstudio.cz

nový web o naší další činnosti

Předmětem činnosti Stabil studia nejsou jen pohybové a taneční aktivity,ale i činnost, která se zabývá stabilitou staveb, prezentuje se přesnými výpočty a jasnými doporučeními.

Pokud budete mít čas objevit druhou tvář naše studia, otevřete si nové stránky: https://statika.stabilstudio.cz/

©2017 - STABIL STUDIO, s.r.o. - Taneční škola Brno, Kurzy a lekce cvičení Brno | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek