studio
zdravého pohybu

taneční a pohybové aktivity
pro všechny, kdo milují pohyb

taneční kurzy pro dospělé FB

Informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení
1. Společnost Stabil studio, s.r.o., IČ: 722 22 068, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54977, poskytuje služby v oblasti výuky tance a cvičení (dále také jen „služby“) pod obchodní značkou „Stabil studio“ a tímto Stabil studio informuje subjekty osobních údajů, kteří přicházejí s ní do styku o shromažďování a zpracovávání osobních údajů, nakládání s nimi a zásadami ochrany soukromí (dále také jen „Zásady“). Cílem těchto Zásad je poskytnout subjektům osobních údajů potřebné informace zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

2. Obsahem zásad jsou tyto oblasti:
a. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat;
b. Za jakými účely a jakým způsobem budeme osobní údaje zpracovávat;
c. Komu mohou být osobní údaje předány;
d. Po jakou dobu budeme osobní údaje zpracovávat;
e. Jaká jsou práva subjektů údajů ve vztahu k ochraně osobních údajů.

3. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu.

4. Pro účely těchto zásad se rozumí:
• Správcem osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány, tedy Stabil studio s.r.o., IČ: 722 22 068, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54977, která provozuje TS Stabil studio.
• Subjektem údajů fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, jejíž osobní údaje byly předány a zpracovávány TS Stabil studio a tato osoba je klientem TS Stabil studio či je sjednávána služba v rámci činnosti TS Stabil studio pro klienta.
• Osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako subjektu údajů (například jméno, bydliště, telefonní číslo, email a jiné). Jejich detailní přehled bude poskytnut dále.

5. TS Stabil studio při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy, zejména pak:
• Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“),
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy,
a dbá na to, aby byly naplňovány a dodržovány zásady zpracování údajů dle čl. 5 GDPR.


II. Rozsah zpracování osobních údajů
1. TS Stabil studio zpracovává tyto kategorie osobních údajů, které jsou subjektem poskytovány v souvislosti s objednávkou služeb, uzavřením smlouvy a plněním služeb vč. souvislosti s webovými stránkami studia, případně s žádostí o zasílání newsletterů: jméno a příjmení, adresa, email, telefon, fakturační a transakční údaje (jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách), datum narození, údaj o zdravotní nezpůsobilosti absolvovat lekce (pouze v případě využití storno formuláře a udělení výslovného souhlasu se zpracováním), informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů). Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy subjektu v běžné dokumentační kvalitě pořízené v prostorách konání kurzů.

2. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

III. Účely a doby zpracování osobních údajů
1. TS Stabil studio zpracovává výše uvedené kategorie osobních údajů za těmito účely:
a. Zajistit řádné uzavření a následné plnění smluvního závazku ke službám TS Stabil studio ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy ke službám TS Stabil studio, po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let od skončení příslušné služby. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy.
b. Ze smluvního závazku dále TS Stabil studio vyplývají zákonné povinnosti, a proto musíme zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Jedná se zejména o povinnosti účetní, daňové (například dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, nebo dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu.
c. V souladu s posouzením přednosti zájmů, důsledků a dopadů dále zpracováváme osobní údaje v rámci oprávněných zájmů TS Stabil studio vč. ochrany práv a právem chráněných zájmů TS Stabil studio.
• Oprávněným zájmem shledáváme právo na účinnou obhajobu v případě sporu. Údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od skončení poskytování služby dle smlouvy a doba uchovávání prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
• Oprávněným zájmem TS Stabil studio je dále zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení GDPR. TS Stabil studio svým klientům zasílá informace o souvisejících obdobných službách (doplňkové lekce, plesy, taneční a kulturní akce, navazující kurzy, související soutěže) zejména po dobu poskytování služby a následně nejdéle po dobu 3 let od skončení služby.
d. Newsletter TS Stabil studio jako marketingová aktivita TS Stabil studio. Nad rámec uvedených účelů a titulů zákonnosti zpracování umožňuje TS Stabil studio odběr newsletterů také osobám, které dosud nebyly klienty TS Stabil studio. Tedy mimo titul oprávněného zájmu v rámci poskytování služeb. V takovém případě se jedná o zpracování na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V této souvislosti je zpracováván pouze email, což je subjektem dobrovolně poskytnuto elektronickou formou prostřednictvím webových stránek. Tyto údaje nejsou předávány žádné třetí osobě a jsou využity pouze k zasílání newsletterů o službách TS Stabil studio v rozsahu přibližně 1 x měsíčně. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný emailem na info@stabilstudio.cz. Údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let od jejich poskytnutí.

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů
1. Lze pro jednoduchost shrnout, že zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění zákonné povinnosti, pro ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu. Jednotlivé tituly zpracování jsme Vám popsali výše. V případě zájmu je možné požádat o ještě bližší přehled dle Vašich práv popsaných níže.

V. Předávání osobních údajů třetím osobám
1. Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

2. Osobní údaje mohou být dále předány pro plnění smlouvy našim subdodavatelům a zpracovatelům, jako jsou: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb (zasílání informačních dopisů, pozvánek na zaplacené lekce či akce a jiné), účetní kancelář, právní kancelář, grafické studio, lektoři kurzů. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

3. Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje dalším subjektům za účelem nabízení služeb třetích osob.

4. Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

VI. Doba zpracování osobních údajů
1. Dobu zpracování osobních údajů ze strany TS Stabil studio jsme popsali v čl. III těchto zásad. V souladu se zásadou transparentnosti a srozumitelnosti předávání informací však lze shrnout:
a. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
b. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušnými ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
c. Osobní údaje nezbytné pro uplatnění našich oprávněných zájmů budeme uchovávat maximálně po dobu tří let od konce našeho smluvního vztahu s Vámi.
d. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely (newsletter) budou uchovávány maximálně po dobu tří let od jejich získání.
e. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

VII. Původ osobních údajů
1. TS Stabil studio získává osobní údaje přímo od subjektu údajů, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z osobně uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, profesních registrů apod. Takový případ však nastává výjimečně (zejména při opravě poskytnutých údajů, plnění zákonných povinností, spolupráci s orgány veřejné správy či jiných činnostech v rámci oprávněných zájmů).

2. Může nastat situace, kdy TS Stabil studio získá osobní údaje od osoby odlišné od subjektu údajů v souvislosti s podáním partnerské přihlášky za dvojici. V takovém případě:
a. Již v rámci přihlášky osobu vyplňující přihlášku poučujeme písemně o tom, aby byly zadány osobní údaje všech subjektů s jejich součinnosti či alespoň s jejich vědomím a souhlasem.
b. Následně zasíláme emailem všem subjektům informaci o zadání osobních údajů do našeho systému za účelem uzavření smlouvy a plnění služby. K tomu přikládáme znění našich Zásad a obchodní podmínky TS Stabil studio za účelem řádného informování.
c. Současně v rámci emailu s informacemi dáváme možnost jednoduchou formou vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů a zamezení takovému zpracování. 3. Snažíme se předejít neoprávněnému užití osobních údajů a jednáme vždy transparentně. Věříme, že všechny „párové“ údaje jsou předávány pro účast v páru. Řádně Vás informovat musíme a také to děláme.

VIII. Související informace o zpracování
1. Pokud subjekt neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít s TS Stabil studio příslušnou smlouvu a poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje obsažené v přihlášce do TS Stabil studio jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby. Údaje ve smyslu čl. III. odst. 1 písm. d) těchto Zásad jsou dobrovolné a nejsou podmínkou k uzavření smlouvy.

2. Subjekt je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt. TS Stabil studio za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

3. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a TS Stabil studio neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

IX. Práva subjektů údajů související se zpracováváním
TS Stabil studio informuje své klienty jako subjekty osobních údajů, že mají v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva, která níže pro větší srozumitelnost a přehlednost popíšeme:
a. požadovat přístup k osobním údajům
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o svých právech (práva požadovat opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
b. na opravu poskytnutých osobních údajů
Pokud došlo například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má subjekt údajů právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
c. na výmaz poskytnutých osobních údajů
V určitých stanovených případech má subjekt údajů právo požadovat, aby správce osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, subjekt údajů se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude subjekt údajů detailně informován.
d. na omezení zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však subjekt údajů měl pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může podat žádost, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude subjekt údajů detailně informován.
e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
f. právo na přenos osobních údajů na jiného správce
Pokud byste si přáli, abychom osobní údaje přenesli a poskytli i jinému správci, resp. jiné společnosti, pak má správce povinnost osobní údaje, které by zpracovával na základě uzavřené smlouvy popř. se souhlasem a automatizovaně, v odpovídajícím formátu přenést určenému subjektu, pokud v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
g. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje zpracovává na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), může se na správce obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

2. Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu info@stabilstudio.cz

3. Požadavkům na práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné v některých případech zcela vyhovět z důvodu účelů uvedených v čl. III těchto Zásad, to s výjimkou bodu písm. c), kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1. 4 V případě, že by se subjekt údajů domníval, že TS Stabil studio provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. požádat TS Stabil studio o vysvětlení, a to e-mailem na adresu studia,
b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@stabilstudio.cz, aby TS stabil studio zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). TS Stabil studio o námitce neprodleně rozhodne a informuje subjekt údajů. Nevyhoví-li TS Stabil studio námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Vynasnažíme se Vám odpovědět a poskytnout informace o přijatých opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a zejména s ohledem na počet žádostí či složitost jsme oprávněni lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení, stejně tak o jeho důvodech Vás budeme informovat.

6. Pokud subjekt údajů uplatní některé z práv výše uvedených, má TS Stabil studio právo žádat prokázání totožnosti subjektu údajů. Doporučujeme zasílat žádosti z e-mailové adresy subjektu, která byla dříve předána TS Stabil studio. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má TS Stabil studio právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací email. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nemusí být jeho žádost na uplatnění práv přijata.

7. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

X. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem a správcem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

 

V Brně, dne 25. 5. 2018

Ing. Jiří Čech v.r.
jednatel společnosti

Co je nového

 • DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  DÁRKOVÝ POUKAZ plný nezapomenutelných zážitků NA POSLEDNÍ CHVÍLI!

  prosinec 2023

  Číst dál

 • AKTUALITY na Facebookové stránce

  říjen 2023

  Číst dál

 • Taneční kurzy pro ženy

  Taneční kurzy pro ženy

  říjen - prosinec 2023

  Číst dál

Všechny aktuality
Statika.stabilstudio.cz

nový web o naší další činnosti

Předmětem činnosti Stabil studia nejsou jen pohybové a taneční aktivity,ale i činnost, která se zabývá stabilitou staveb, prezentuje se přesnými výpočty a jasnými doporučeními.

Pokud budete mít čas objevit druhou tvář naše studia, otevřete si nové stránky: https://statika.stabilstudio.cz/

©2017 - STABIL STUDIO, s.r.o. - Taneční škola Brno, Kurzy a lekce cvičení Brno | Webdesign: IR-webdesign, tvorba web stránek